Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Sử dụng các biểu mẫu điện tử hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử, xác nhận tinh trạng hôn nhân...) trong giao dịch các thủ tục hành chính.
Ngày 14/08/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết...
Ngày 03/03/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân và lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan,...
Ngày 31/3/2023. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 691 về Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, Xác  nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế (Đính...
Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 944/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy...
Ngày 09 tháng 05 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QĐ số 1036/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết  thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền  giải quyết của Ủy ban...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 296.218
Truy cập hiện tại 5